Αναγνωρισμένα Πτυχία Αγγλικής Γλώσσας απο τον ΑΣΕΠ

 

 

Εγγραφές - πληροφορίες για τα νέα τμήματα εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 διεξάγονται κανονικά μέσω του site των Κέντρων: 

 http://www.chatzistergiou.gr/φόρμα-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-demo

 

 


 

 

Μαθήματα Αγγλικών στα Κέντρα μας αλλά και ONLINE σε όλο τον κόσμο!Στα Κέντρα μας διδάσκουμε την Αγγλική γλώσσα εδώ και 34 χρόνια. Τα μαθήματα αγγλικών απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες καθώς επίσης και σε επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους σε επίπεδο επικοινωνίας ή και σύντομης απόκτησης πτυχίου.


Ενισχύστε το βιογραφικό σας αποκτώντας άμεσα για μοριοδότηση/διεκδίκηση θέση ευθύνης ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών!

Άμεσα, σίγουρα και οικονομικά!

Με ισχύ για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα!

 

 

 

 

Εδώ και 33 χρόνια σας προετοιμάζουμε κατάλληλα και υπεύθυνα, ώστε να αποκτήσετε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο από τον ΑΣΕΠ στα επίπεδα Β1, Β2 (LOWER), C1 ΚΑΙ C2 (PROFICIENCY).

 


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ

 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ


Α) ΑΓΓΛΙΚΑ


Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

 

 

Τα προγράμματά μας και η μεθοδολογία μας

Προετοιμασία για πτυχία Β2 - C1 - C2

 


(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):


• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .

• ECPE - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

• GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)

• C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

• Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).

• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listenning, Reading) (LanguageCert Test of English C2)


ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

• πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

• κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (ν.),

• απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.


 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)

• C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listenning, Reading) (LanguageCert Test of English C1)

 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2):

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

• (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit. 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)

• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)

• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listenning, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

 

Αποκτήστε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πτυχία του ΑΣΕΠ με προετοιμασία από το σπίτι σας μέσω e-learning με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς


 

 

 

√ Επιθυμείτε να μάθετε αγγλικά;
√ Να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο;
√ Να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας;


Δεν έχετε όμως πρόσβαση σε ένα εξειδικευμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην περιοχή σας για την προετοιμασία σας για το πτυχίο που ζητάτε;


Τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class!
http:// www.chatzistergiou.gr/ e-learning


Ειδικά τμήματα ενηλίκων για μοριοδότηση δημοσίων υπαλλήλων


 

 

Τα προγράμματά μας και η μεθοδολογία μας

Προετοιμασία για πτυχία Β2 - C1 - C2

 

 

Στην ανανεωμένη πλατφόρμα μας web@class μπορείτε να παρακολουθήσετε ΔΩΡΕΑΝ ένα μάθημα της ξένης γλώσσας που σας ενδιαφέρει online σε πραγματικό χρόνο, με την παρουσία καθηγητή μέσω διαδικτύου!


Δηλώστε συμμετοχή εδώ και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.


Ειδικά τμήματα ενηλίκων για μοριοδότηση δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

 

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών δεν αποτελεί ένα χόμπι, αποτελεί μια αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο!


Η πείρα του διδακτικού μας προσωπικού εγγυάται όχι μόνο τη δημιουργία θεμελίων μάθησης αλλά και ουσιαστική γνώση που οδηγεί στη σίγουρη επιτυχία!

 

 

 

Τα προγράμματά μας και η μεθοδολογία μας

Προετοιμασία για πτυχία Β2 - C1 - C2


 

Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στα Κέντρα μας

 

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων

 

Μαθήματα Αγγλικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές.


 

web@class  e-learning

 

 


 

Αν επιθυμείτε

 • να μάθετε αγγλικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο
 • να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας

 

Όμως...

 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε


Τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class !

 

 

επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

 • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning


 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!


Αποκτήστε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο από τον ΑΣΕΠ στα επίπεδα Β2 (LOWER), C1 ΚΑΙ C2 (PROFICIENCY).

Αποκτήστε το είτε παρακολουθώντας μαθήματα τάξης, είτε μέσω διαδικτύου (e-learning) σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μικρό κόστος και με εγγύηση πτυχίου με την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.