Πτυχία - Εξετάσεις


Αποκτήστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω πτυχία του ΑΣΕΠ με προετοιμασία από το σπίτι σας μέσω e-learning με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς


ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


ΓΑΛΛΙΚΑ

 

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Université.

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Université.

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 

•  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Université.

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.


(γ) Καλή γνώση (Β2):

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Université.

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):


• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Université.

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.


Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.


Εξετάσεις

Από τον Αύγουστο 2005 τα νέα διπλώματα DELF-DALF έγιναν απλούστερα και πιο ευέλικτα,
και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες σας και στο δικό σας ρυθμό εκμάθησης. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει έξι διπλώματα ανεξάρτητα, εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Συγκεκριμένα κριτήρια προσόντων, που ορίζονται από ειδικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγγυώνται την διεθνή φήμη και αναγνώριση αυτών των διπλωμάτων στην αγορά εργασίας και στους επίσημους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν σε όλα τα γαλλικά ινστιτούτα και αρμόδια εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

A1
Κατανόηση προφορικού λόγου - Διάρκεια : 20 λεπτά περίπου - Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό).
Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 3 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου - Διάρκεια : 30 λεπτά - Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή γραπτού λόγου - Διάρκεια : 30 λεπτά - Βαθμολογία /25
Εξέταση σε δύο μέρη:
1. Συμπλήρωση ενός φυλλαδίου, ενός εντύπου
2. Σύνταξη απλών προτάσεων (κάρτες, μηνύματα, λεζάντες.) σε θέματα της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή προφορικού λόγου - Διάρκεια : 5 με 7 λεπτά προετοιμασία 10 λεπτά - Βαθμολογία /25
Εξέταση σε τρία μέρη:
1. Κατευθυνόμενη συνομιλία
2. Ανταλλαγή πληροφοριών
3. Θεματικός διάλογος

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων : 1 ώρα και 20 λεπτά
Συνολική βαθμολογία στα 100. Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

A2
Κατανόηση προφορικού λόγου - Διάρκεια : 25 λεπτά περίπου - Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 5 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου - Διάρκεια : 30 λεπτά - Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα σύντομα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή γραπτού λόγου - Διάρκεια : 45 λεπτά - Βαθμολογία /25
Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων (φιλικό γράμμα ή μήνυμα).

Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
Σύνταξη γραπτού κειμένου με πρόθεση την πρόσκληση, τις ευχαριστίες, τη ζήτηση συγγνώμης, την ερώτηση, τη ζήτηση πληροφοριών, τα συγχαρητήρια .

Παραγωγή προφορικού λόγου - Διάρκεια : 6 με 8 λεπτά προετοιμασία 10 λεπτά - Βαθμολογία /25

Εξέταση σε τρία μέρη:
1. Κατευθυνόμενη συνομιλία
2. Συνεχής μονόλογος
3. Άσκηση συνομιλίας

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων : 1 ώρα και 40 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100. Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

B1
Κατανόηση προφορικού λόγου - Διάρκεια : 25 λεπτά περίπου - Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ακουστικά κείμενα (δύο φορές το κάθε ακουστικό).
Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 6 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου - Διάρκεια : 35 λεπτά - Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:
1. Επιλογή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία.
2. Ανάλυση του περιεχομένου ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος.

Παραγωγή γραπτού λόγου - Διάρκεια : 45 λεπτά - Βαθμολογία /25.
Έκφραση μιας προσωπικής τοποθέτησης σ’ ένα γενικό θέμα (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο.)

Παραγωγή προφορικού λόγου - Διάρκεια :15 λεπτά περίπου προετοιμασία : 10 λεπτά (αφορά μόνο το τρίτο μέρος της εξέτασης) - Βαθμολογία /25
Εξέταση σε τρία μέρη:
1. Κατευθυνόμενη συνομιλία
2. Άσκηση συνομιλίας
3. Έκφραση προσωπικής γνώμης βάσει ενός κειμένου παρότρυνσης.

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων : 1 ώρα και 45 λεπτά
Συνολική βαθμολογία στα 100. Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

B2
Κατανόηση προφορικού λόγου - Διάρκεια : 30 λεπτά περίπου - Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο ακουστικά κείμενα:

Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων.(μία φορά το ακουστικό)
Έκθεση, διάλεξη, ομιλία, θεματική παρουσίαση, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή (δύο φορές το ακουστικό).
Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 8 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου - Διάρκεια : 1 ώρα - Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:
1. Κείμενο πληροφοριακού τύπου αναφερόμενο στη Γαλλία ή στον γαλλόφωνο χώρο
2. Επιχειρηματολογικό κείμενο

Παραγωγή γραπτού λόγου - Διάρκεια : 1 ώρα - Βαθμολογία /25  Προσωπική τοποθέτηση με επιχειρηματολογία (συμμετοχή σε συζήτηση, τυπική αλληλογραφία, άρθρο κριτικής.)

Παραγωγή προφορικού λόγου - Διάρκεια: 20 λεπτά προετοιμασία 30 λεπτά - Βαθμολογία /25 Παρουσίαση και υποστήριξη θέσεως βάσει ενός σύντομου κειμένου παρότρυνσης.

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων: 2 ώρες και 30 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100. Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

C1
Κατανόηση προφορικού λόγου - Διάρκεια: 40 λεπτά περίπου - Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ακουστικά κείμενα:
1. Κείμενο μακράς διαρκείας (συζήτηση, παράδοση μαθήματος, διάλεξη.) περίπου οκτώ λεπτών (δύο φορές το ακουστικό)
2. Πολλά σύντομα ραδιοφωνικά κείμενα (σύντομα δελτία ειδήσεων, δημοσκοπήσεις, διαφημιστικά μηνύματα.) (μία φορά το ακουστικό)
Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 10 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου - Διάρκεια : 50 λεπτά - Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ένα κείμενο ιδεών (λογοτεχνικό ή δημοσιογραφικό), των 1000 έως 2000 λέξεων.

Παραγωγή γραπτού λόγου - Διάρκεια : 2 ώρες και 30 - Βαθμολογία /25
Εξέταση σε δύο μέρη:
1. Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων συνολικής έκτασης 1000 λέξεων περίπου.
2. Επιχειρηματολογικό δοκίμιο βάσει του περιεχομένου κειμένων.

2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες

Παραγωγή προφορικού λόγου - Διάρκεια : 30 λεπτά προετοιμασία 1 ώρα - Βαθμολογία /25
Έκθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων, ακολουθεί συζήτηση με την επιτροπή. 2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων : 4 ώρες

Συνολική βαθμολογία στα 100. Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

C2
Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου - Διάρκεια : Εξέταση 30 λεπτά προετοιμασία 1 ώρα - Βαθμολογία /50

Εξέταση σε τρία μέρη:
1.Απολογισμός του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (δύο φορές το ακουστικό).
2. Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο.
3. Συζήτηση με την επιτροπή.

2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες.

Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου - Διάρκεια : 3 ώρες και 30 λεπτά - Βαθμολογία /50
Παραγωγή ενός δομημένου κειμένου (άρθρο, κύριο άρθρο, αναφορά, ομιλία.) βάσει ενός φακέλου κειμένων περίπου 2000 λέξεων.

2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες.

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων : 3 ώρες και 30 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100 .Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 10/50

Οι εξεταστικές περίοδοι παραμένουν δύο, κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.
 
Συμμετέχουμε επίσης και στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που διεξάγονται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

 

Μαθήματα Γαλλικής γλώσσας στα Κέντρα μας

 

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων

 

Μαθήματα Γαλλικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές.


 

e-learning


 

Αν είστε ενήλικας και επιθυμείτε

 • να μάθετε γαλλικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο
 • να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας

 

Όμως...

 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε


Τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class επειδή

 


 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

 • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.